اعضای هئیت مدیره

محمد معینی نیکو

مدیرعامل

۱۰۹۲ ۸۹۴ ۰۹۱۲

ذبیح‌اله خواجوند ساس

...

۵۴۴۷ ۵۱۹ ۰۹۱۲